Woonboerderij

Splitsen woning / woonboerderij

Wanneer u uw woning of woonboerderij wenst te splitsen in twee zelfstandige woningen dan dient u daar toestemming voor te hebben van de gemeente omdat het bestemmingsplan vaak maar 1 woning toestaat per bestemmingsvlak of bouwvlak. Het bestemmingsplan zal gewijzigd moeten worden.

Cultuurhistorische waarde

Splitsing in het buitengebied is alleen mogelijk als het te splitsen pand een cultuurhistorische waarde (Ch) heeft. Vaak is dat op de digitale verbeelding (de bestemmingsplankaart) te vinden. Ook de provincie stelt in de Verordening ruimte dat het creëren van een nieuwe woning via splitsing alleen mogelijk is mits de boerderij deze status heeft. Indien door verbouwing de Ch-waarde gedeeltelijk teniet is gedaan dan bestaat er een mogelijkheid de boerderij in ere te herstellen. Middels een tekening moet aangetoond worden op welke wijze een initiatiefnemer denkt dat te doen. Natuurlijk moet de gemeente hiermee instemmen.

Bestemmingsplanwijziging noodzakelijk

Het bestemmingsplan geeft aan onder welke randvoorwaarden splitsing mogelijk is, naast de eis dat er sprake moet zijn van een cultuurhistorische waarde. Dat kan zijn een minimale inhoud (m³) per gesplitste woning, de plicht tot landschappelijke inpassing en de voorwaarde dat door de splitsing omliggende bedrijven niet verder in hun bedrijfsvoering worden beperkt. Doordat een voormalige inpandige stal/schuur bewoond gaat worden wordt de woonfunctie wellicht dichter bij een veehouderij gesitueerd!

Door middel van een wijzigingsplan/bestemmingsplan moet aangetoond worden of aan alle eisen voor splitsing kan worden voldaan.

Namens Valk advies & bemiddeling kan ik u vrijblijvend vertellen welke mogelijkheden er zijn om uw  (nieuwe) woning, vaak een langgevelboerderij, te splitsen en hoe de procedure verloopt.

Neem vrijblijvend contact op
Of laat ons terugbellen