Ruimte voor Ruimte woning

Regeling Ruimte voor Ruimte

De regeling ruimte voor ruimte heeft tot doel dat de ruimtelijke kwaliteit verbeterd wordt door in ruil voor de sloop van agrarische bedrijfsgebouwen die in gebruik zijn of waren voor de intensieve veehouderij, de bouw van woningen op passende locaties toe te staan. De bouw van ruimte voor ruimtewoningen vormt een afwijking van de regel dat geen burgerwoningen mogen worden toegevoegd aan het buitengebied.

Regels gemeente en provincie

De mogelijkheid voor toepassing van de regeling ruimte voor ruimte is opgenomen in de Verordening ruimte Noord-Brabant van de Provincie Noord-Brabant. Ook andere provincies stellen vergelijkbare voorwaarden voor de bouw van een Ruimte voor Ruimte woning

Gemeentelijke regelingen vormen een aanvulling op de provinciale regeling. Zo worden in eigen beleidsplannen en bestemmingsplannen onder meer bepaald welke locaties in aanmerking komen voor de bouw van ruimte voor ruimtewoningen en aan welke maatvoering de woningen en eventuele bijgebouwen moeten voldoen. Ook is bepaald dat de sanering van intensieve veehouderijen binnen de gemeentegrenzen moet plaatsvinden. De fosfaatrechten moeten dan nog wel op de veehouderij aanwezig zijn. Indien u binnen dezelfde gemeente een minimale hoeveelheid bedrijfsgebouwen saneert (sloopt) én indien deze een minimale hoeveelheid fosfaatrechten vertegenwoordigt dan geeft dat u recht op een bouwtitel voor een nieuwe woning in het buitengebied. U dient minimaal te zorgen dat 1.000 m² aan bedrijfsgebouwen wordt gesloopt en 3.500 kg fosfaat(rechten) door u wordt aangekocht en op deze manier van de markt worden gehaald.

Bouwtitel /Ruimte voor Ruimtetitel kopen?

Als bovenstaande niet lukt of u heeft geen zin hier zelf voor te zorgen dan kunt u terecht bij de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR) voor de directe aankoop van een bouwtitel. De ontwikkelingsmaatschappij biedt bouwtitels aan voor circa €125.000,– exclusief btw. Dan hoeft u verder niets te (laten) slopen of fosfaatrechten op te kopen. Als onderpand geldt dat de provincie al eerder ervoor heeft gezorgd dat fosfaatrechten en staloppervlakte zijn verdwenen door deze van stoppende boeren op te kopen. Daar betaalt u dus indirect voor. De ORR heeft nu alleen de provincie nog als aandeelhouder.

Ook zijn er makelaars die in bouwtitels handelen (waar fosfaatrechten/staloppervlak tegenover staan). Of dat leidt tot een lagere prijs is niet te zeggen. Dat ligt net aan het aanbod dat er is.

Valk advies & bemiddeling handelt zelf NIET in bouwtitels (verkoopt ze dus niet) maar kent wel een partij die daarin handelt. Valk advies & bemiddeling kent de juridische aspecten rondom Ruimte voor Ruimte en kan ervoor zorgen dat het bestemmingsplan en behoeve van de beoogde ruimte voor ruimte woning wordt aangepast.

Aanpassen bestemmingsplan

Naast het verkrijgen van een bouwtitel zal ook het bestemmingsplan moeten worden aangepast. Vóór de terinzagelegging van het nieuwe bestemmingsplan zal de aankoop van de bouwtitel een feit moeten zijn en zal bewijs daartoe overlegd moeten worden aan de gemeente.

Verder stellen gemeenten allerlei randvoorwaarden op waar een ruimte voor ruimte woning aan moet voldoen. En ook hier geldt dat het perceel landschappelijk moet worden ingepast en u omliggende veehouderijen of andere bedrijven niet (verder) in hun bedrijfsvoering mogen worden beperkt.

 

Voor meer info kunt u mij bellen voor een vrijblijvend gesprek.

Neem vrijblijvend contact op
Of laat ons terugbellen