Recreatiebedrijf of B&B

Horeca in Buitengebied

In het buitengebied vindt een sterke afname plaats van agrarische bedrijven. Tegelijkertijd neemt het aantal recreanten toe mede door een toenemende vergrijzing van de bevolking. Dit leidt er toe dat er steeds meer behoefte bestaat aan het bieden van onderdak aan toeristen. Het aantal campings (bij de boer of solitair als volwaardige camping) neemt toe en hetzelfde geldt voor het aantal locaties waar Bed & Breakfast wordt aangeboden. De gemeente en provincie zien ook in dat het buitengebied verandert en ondersteunen de initiatieven op het gebied van recreatie in beleidsplannen, bestemmingsplannen en provinciale verordening.

Bed & Breakfast

Een bed & breakfast is een overnachtingaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt. Een bed & breakfast is gevestigd in een woonhuis of bijhuis, wordt gerund door de eigenaren van het betreffende huis en heeft een maximaal aantal kamers. In de meeste gevallen wordt de eis gesteld dat de hoofdbewoner(s) bij de B&B voorziening wonen.

Camping (nevenactiviteit of hoofdactiviteit)

Een camping kan als nevenactiviteit (kamperen bij de boer) of als nieuwe hoofdactiviteit worden opgestart. In de eerste situatie is de omvang vaak kleinschalig aangezien de agrarische activiteiten de hoofdactiviteiten blijven. Vaak volstaat dan het indienen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan.

Indien u een volwaardige camping/camperlocatie wil starten dan dient daar vaak de bestemming ‘Recreatie’ op te komen en dient derhalve het bestemmingsplan te worden aangepast middels een wijzigingsplan of een nieuw bestemmingsplan.

Zowel voor een B&B als ook voor een camping geldt dat deze zijn voor het kortdurend huisvesten van toeristen. Het langdurig huisvesten van buitenlandse werknemers (arbeidsmigranten) of van personen die onderdak zochten na een relatiebreuk is dus in strijd met het bestemmingsplan.

Afhankelijk van de omvang van de camping of B&B dient een aanvraag voor een omgevingsvergunning (voor een ontheffing van het bestemmingsplan) te worden ingediend of een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld.

Arbeidsmigrant of toerist?

Wanneer iemand langer dan 4 maanden per jaar bij u woont dan dient deze persoon zich in te schrijven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA, ook bekend als het bevolkingsregister).

De eisen voor de huisvesting van toeristen (waarover toeristenbelasting wordt geheven) zijn anders dan voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Let daar goed op!

Voor meer info kunt u mij bellen of het contactformulier invullen voor een vrijblijvend overleg.

Neem vrijblijvend contact op
Of laat ons terugbellen