Opstellen bestemmingsplan

In ons land is voor ieder perceel vastgelegd welke doeleinden/functies en bouwmogelijkheden zijn toegestaan. Deze gebruiks- en de bouwmogelijkheden worden vastgelegd in bestemmingsplannen.

Wanneer u als burgers, ondernemer of ontwikkelaar behoefte heeft aan het wijzigen van het bestemmingsplan om uw plannen planologisch gezien mogelijk te maken, leggen gemeenten steeds vaker de bal bij u als initiatiefnemer. Diegene die baat heeft bij een nieuw bestemmingsplan zal, in overleg met de gemeente, zelf zorg moeten dragen voor het (laten) maken van dat bestemmingsplan. In overleg met de gemeente wordt wel de inhoud van het bestemmingsplan bepaald, maar de feitelijke werkzaamheden voor het opstellen van het bestemmingsplan zijn voor rekening van de initiatiefnemer. De gemeente brengt vervolgens zelf het bestemmingsplan in procedure en zal het uit eindelijk vaststellen.

Een bestemmingsplan bestaat ten minste uit drie onderdelen:

  • een verbeelding;
  • een set regels;
  • en een toelichting.

Op de verbeelding (voorheen plankaart genoemd) wordt aangegeven welk perceel of welke percelen in het plan betrokken zijn. Daarnaast geeft de verbeelding inzicht in de verschillende bestemmingen op de betreffende (delen van de) percelen.

In de regels (voorschriften) zijn de juridische zaken opgenomen die bepalen wat er in het betreffende plangebied is toegestaan binnen de opgenomen bestemmingen. In de regels is onder andere terug te lezen wat de bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn binnen een bestemming.

Tenslotte biedt de ruimtelijke toelichting nadere informatie over het plan. In de toelichting is het doel van het bestemmingsplan beschreven en wordt aangegeven hoe de ontwikkeling aansluit bij het geldende beleidskader. Daarnaast bevat de toelichting de verantwoording van de ruimtelijke- en milieutechnische aspecten van het bestemmingsplan. Voor deze verantwoording zijn veelal diverse onderzoeken noodzakelijk. Te denken valt hierbij aan archeologisch onderzoek, bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, geuronderzoek en onderzoek naar de effecten op flora en fauna.

Bij mij bent u  aan het juiste adres  voor het opstellen van een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan en de bestemmingsplanprocedure te  bewaken!

Principeverzoek

In sommige gevallen is het raadzaam om, voorafgaand aan de formele en vaak dure bestemmingsplanprocedure of de uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure, aan het college van burgemeester en wethouders een principe-uitspraak te vragen via het indienen van een principeverzoek.

Een principeverzoek is bedoeld om af te tasten wat de gemeente van uw ruimtelijk plan vindt. Het biedt u een globale inschatting van de haalbaarheid van uw plannen tijdens de procedure voor het bestemmingsplan of voor de uitgebreide omgevingsvergunning.

Dat kan handig zijn als u een optie tot koop op een bedrijfsgebouw heeft en u andere activiteiten wilt uitvoeren of als u dat leuke boerderijtje wilt kopen maar niet weet of u er mag wonen als gewone burger!

Vergunningen-/bestemmingsplancheck

De gemeente kan ook zelf een nieuw bestemmingsplan voor een gebied vaststellen waarin uw woning en/of bedrijf in gelegen is, zoals bijvoorbeeld een bestemmingsplan Buitengebied of een bestemmingsplan voor een bedrijventerrein. Dat kán verstrekkende gevolgen hebben voor de toekomstige gebruiks- en bouwmogelijkheden van uw bedrijf of voor uw woning zonder dat u dat zelf in de gaten heeft.

Het kan ook gebeuren dat uw bedrijfsactiviteiten in de loop van de jaren zijn veranderd en af zijn gaan wijken van de vergunning. Ook dit kan gevolgen hebben voor uw bedrijf omdat u wellicht onbedoeld in overtreding bent geraakt met de vergunning of met het bestemmingsplan.

Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen is het raadzaam regelmatig een check te laten uitvoeren naar uw vergunningsituatie of naar de mogelijke gevolgen van de wijziging van een gemeentelijk bestemmingsplan om zonodig actie te kunnen (laten) ondernemen. Vaak als je op er op tijd bij bent is er nog wat aan te doen zonder hoge kosten te hoeven maken.

Namens Valk advies & bemiddeling kan ik u daarbij helpen. Schroom niet om mij te bellen!

Diensten Valk advies & bemiddeling

Om uw ruimtelijke plannen waar te kunnen maken heb ik de keuze ik uit de volgende wettelijke instrumenten (diensten) zoals:

  • Het opstellen van een principeverzoek
  • Het opstellen en indienen van een nieuw bestemmingsplan of wijzigingsplan
  • Het opstellen van een bestemmingsplan en de begeleiding van de procedure
  • Het opstellen en indienen van een aanvraag omgevingsvergunning (voor bijvoorbeeld het afwijken van het bestemmingsplan of op het gebied van bouwen, milieu)
  • Het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing of toelichting
  • Het geven van juridische advisering (ook op het gebied van handhaving)

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken voor een overleg?

Neem dan contact met mij op.

Het eerste overleg is vrijblijvend en gratis!

Neem vrijblijvend contact op
Of laat ons terugbellen