Aanvraag vergunning

Sinds 1 oktober 2010 is een groot aantal vergunningen, zoals de bouwvergunning, sloopvergunning, kapvergunning, milieuvergunning en aanlegvergunning, onder één vergunning samengebracht:

De omgevingsvergunning gebaseerd op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). U hoeft dus maar één vergunning aan te vragen en één procedure te doorlopen!

Afhankelijk van de aard en omvang van de activiteit is de (kortere) ‘reguliere procedure’ of de ‘uitgebreide procedure’ van toepassing. In de meeste gevallen (zoals bij bouwen, slopen, kappen en aanleggen) is de reguliere procedure van toepassing. Deze procedure duurt maximaal 8 weken (eventueel verlengd met 6 weken).

Voor activiteiten als bouwen of gebruiken in afwijking van het bestemmingsplan, of bij het aanpassen van een monument geldt de uitgebreide procedure. Deze procedure duurt ongeveer 6 maanden. Bij deze laatste aanvraag moet een ruimtelijke onderbouwing plus onderzoeksrapporten worden toegevoegd zoals een akoestisch rapport, een bodemrapport etc.. Als de aard van uw plannen niet past  binnen de regels (voorschriften) van het bestaande bestemmingsplan kan het zijn dat het bestemmingsplan gewijzigd moet worden. Een omgevingsvergunning volstaat dan niet.

Tijdelijke ontheffing

Indien u tijdelijk wil afwijken van het bestemmingsplan dan kan dat geregeld worden via het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning. Dit gebeurt bijvoorbeeld als voorzien wordt dat tijdelijk extra behoefte aan huisvesting voor studenten of arbeidsmigranten bestaat maar dat u nu al ziet dat over 7 of 10 jaar deze behoefte zal afnemen omdat er dan minder behoefte meer zal zijn of dat een permanentere vorm van huisvesting zal zijn gerealiseerd. Een tijdelijke ontheffing is dan een goede oplossing.

Melding Activiteitenbesluit (milieu)

Indien een bedrijf haar activiteiten aanpast of uitbreidt dan kan het noodzakelijk zijn om naast omgevingsvergunning of naast het opstellen en indienen van een nieuw bestemmingsplan digitaal een milieumelding in het kader van het Activiteitenbesluit (formeel genaamd: het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, Barim) in te dienen. Bijvoorbeeld als uw bedrijfsactiviteiten op het gebied van milieu niet vergunningplichtig zijn maar alleen meldingsplichtig in het kader van het Activiteitenbesluit.

Namens Valk advies & bemiddeling kan ik voor u de aanvraag omgevingsvergunning en/of de milieumelding  indienen.

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen

Neem vrijblijvend contact op
Of laat ons terugbellen